हरी ओम् तत् सत्⚡⚡ Слава Роду Небесному ⚡⚡
ॐ भूर्भुव: स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्

Legends and Gods | веды | Ω

art · design · fashion     >   o-z.at   /   Legends and Gods   Vegan
TOP ! WN3.org Topliste - Österreich // oze.at

avatar